ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူခါနီး၌ မာရ္နတ္လာ၍ ဖ်က္စီးေနပံု။
နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းကို အရွင္ေမာဂၢလာန္ ဆံုးမေတာ္မူပံု။
မိစာၦအယူရွိေသာ ဗာကျဗဟၼာမင္းကို ဘုရားရွင္ခၽြတ္ေတာ္မူပံု။
အဂၤုလိမာလေတာတြင္းလူဆိုးကို ဗုဒၶျမတ္စြာ ခၽြတ္ေတာ္မူပံု။
စိဥၥမာဏ၀ိကာပရိဗၺိဳဇ္မကေလး ဘုရားကို စြပ္စြဲေနပံု။
အာဠာ၀ကနတ္ဘီလူးသည္ ဘုရားရွင္အား ၾကံဳး၀ါးေနပံု။
ဘုရားနင္းဖို႕ရန္ လႊတ္လိုက္ေသာ နာဠာဂီရီဆင္ကို ဘုရားရွင္ ဆံုးမေတာ္မူပံု။
အယူ၀ါဒျပိဳင္လာေသာ သစၥကပရိဗၺိဳဇ္ကို ဘုရားရွင္ခၽြတ္ေတာ္မူပံု။